Gender-based violence specialist (GBV-specialist)/ specialist inom könsbaserat våld

Introduction

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för specialister inom könsbaserat våld (Gender-Based Violence specialist – GBV) våld som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd, tidig återuppbyggnad eller katastrofriskreducering. Oftast innebär uppdraget att du är sekonderad till en FN-organisation så som UNICEF eller UNHCR. Beroende på kontext och mandat hos efterfrågande organisation kan GBV-specialisten komma att arbeta med olika aktörer på lokal, nationell eller regional nivå.

Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som GBV-specialist bidrar du till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa.

Könsbaserat våld är en livshotande och global hälso-, jämställdhets- och rättighetsfråga som strider mot internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter. I anslutning till kriser och katastrofer ökar risken för könsbaserat våld och tidigare jämställdhetsproblematik kan förvärras. Könsbaserat våld har ofta signifikanta och långsiktiga fysiska, psykologiska, sociala och ekonomiska effekter på en individ – och kan också påverka närstående, lokalsamhälle och landet negativt. Särskilt kvinnor, flickor samt människor som bryter mot rådande könsnormer drabbas.

Förfrågan om deltagande i de internationella insatserna ges oftast med mycket kort framförhållning. Det är vanligast att insatserna varar i sex månader (från tre och upp till tolv månader) och att avresa sker inom fyra veckor främst beroende på hur lång tid eventuell visumansökan och medicinsk undersökning tar. De allra flesta insatserna är i medel- och högriskländer så som till exempel Nigeria, Afghanistan, Sudan, Sydsudan, Centralafrikanska Republiken och Syrien, vilket innebär att du som söker behöver ha en vilja och förmåga att arbeta under dessa, ofta krävande, förhållanden. Det vill säga, det typiska uppdraget är en "non-family duty station". Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till ett flertal stödfunktioner såsom Hälsa och Säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats. Dessutom tillkommer obligatorisk- introduktions och säkerhetsutbildning innan du ges tillstånd att resa ut. MSB avser att stärka resursbasen med flera specialister inom könsbaserat våld.

Duties

GBV-specialister kan komma att arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter inom området, allt från att samla in och söka information till analys, planering av fortsatt arbete, genomförande och slutligen överlämnande till mottagande organisation. Nedan ett antal exempel på arbetsuppgifter och ansvar inom området könsbaserat våld.

• Utveckla, implementera och upprätthålla inhämtning, analys och hantering av data, information och kunskap.
• Ge stöd till formulering, design, planering och utvärdering av projekt och verktyg.
• Utveckla standardrutiner och förbättra procedurer för omhändertagande av våldsutsatta.
• Utveckla, genomföra och leda utbildningar inom förebyggande och hantering av könsbaserat våld i kriser för intern personal, målgrupper bland drabbad befolkning, samarbetsorganisationer och andra aktörer.
• Delta i framtagandet av samt använda påverkans- och kommunikationsstrategier för att förebygga och hantera könsbaserat våld.
• Främja inkludering av kunskaper om könsbaserat våld i humanitära strategier, dokument och program.
• Säkerställa att det finns program för barn och ungdomar som syftar till att förebygga könsbaserat våld.
• Arbeta för att skapa indikatorer och mål som främjar organisationers ansvar gentemot den drabbade befolkningen i syfte att kunna följa förbättringar av service i olika sektorer (inklusive klinisk och psykosocial service) – i motsats till att mäta antal våldsutsatta som fått stöd.
• Utveckla partnerskap för informationshantering, påverkansarbete och koordinering med samarbetsorganisationer, civilsamhället, det nationella systemet för kvinnorättsfrågor, regeringsaktörer och andra relevanta aktörer.
• Skriva rapporter och dokumentera lärdomar.
• Säkra att förebyggande och hantering av könsbaserat våld beaktas adekvat och integreras som en tvärgående fråga i den humanitära responskontexten.

Qualifications

Experience
Vi söker dig som har flera års professionell erfarenhet inom området könsbaserat våld. Du har sannolikt kunskaper sedan tidigare om hur att stärka individers och/eller organisationers kapacitet att förebygga och hantera könsbaserat våld. Du bör ha kunskaper om metoder för att engagera och mobilisera lokalsamhälle i syfte att effektivt genomföra ett projekt inom området. Erfarenhet från fältverksamhet i dessa typer av miljöer är mycket positivt.

Kunskap om nyckelfaktorer för riskgrupper, om jämställdhet, bidragande faktorer och orsaker till könsbaserat våld, samt förmåga att beskriva kontextanpassade aktiviteter och att använda relevanta verktyg (t ex IASC GBV guidelines) för att förebygga och svara upp mot könsbaserat våld.

Erfarenhet från humanitära och utvecklingskontexter, särskilt inom program för att förebygga och hantera könsbaserat våld och eller program som stödjer våldsutsatta barn och förebygger könsbaserat våld är meriterande.

Kunskap om metoder relaterat till humanitära/utvecklingsinsatser är meriterande och givetvis egna erfarenheter från insatser. Kunskap om och erfarenhet från nyckelaktörer inom FN och klustersystemet likaså.
Education
Universitetsexamen, gärna en magisterexamen, inom socialt arbete, folkhälsa, andra relevanta samhälls- eller hälsodiscipliner, psykologi, mänskliga rättigheter eller annat relevant område. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i avsaknad av examen.
Languages
Flytande engelska är nödvändigt, både i skrift och i tal. Kunskap i franska, arabiska eller något av de övriga officiella FN-språken är meriterande.
Other requriements
Vi söker dig med ett starkt engagemang inom humanitärt bistånd och utveckling. Det av stor vikt att du är intresserad av att arbeta i katastrof- eller konfliktutsatta kontexter. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. MSB har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy för att undvika all form av diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsbalans i MSB:s resursbas och på insatser.

Följande egenskaper/färdigheter är viktiga för en GBV-specialist:
• Förmåga att använda emotionell intelligens, som inkluderar empati och att aktivt lyssna och kommunicera med respekt.
• Stor flexibilitet och förmåga att arbeta och hitta kreativa lösningar under svåra förhållanden där fokus ofta skiftar på grund av ändrade prioriteringar och där resurser kan vara begränsade.
• Förmåga att ha både ett praktiskt och ett analytiskt tillvägagångssätt kring uppgifter och problem.
• Välutvecklad social förmåga, att kunna arbeta i en multikulturell miljö med respekt och finkänslighet.
• Du besitter en hög nivå av professionalism och en förmåga att koordinera och att proaktivt etablera och upprätthålla goda relationer med kollegor, chefer och externa partners så som t.ex. FN organisationer, civila samhället, myndigheter och den lokala befolkningen.
• God kunskap om och vana av att arbeta med Microsoft Office.

Profile

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i tre år då en utvärdering görs för ytterligare tre år.

Att jobba med MSB på internationella insatser betyder att registrerade individer under insatsen är tillfälligt anställda av MSB. MSB betalar lön och förmånspaket till personal på internationella insatser, inklusive fri hemresa och tillgång till psykosocialt stöd. Vid längre insatser betalar MSB även hemresor i samband med semester.

Du ansöker till MSB:s resursbas genom att skapa ett konto på MyPages och tryck sedan på ansökningsknappen i annonsen. Var snäll att notera: informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. Glöm inte bort att skicka in din ansökan efter att du registrerat dig på MyPages. Detta gör du genom att klicka på ”Apply” nedan och följ de anvisade stegen. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. MSB har en likabehandlingsplan för att undvika all form av diskriminering. Det är ytterst prioriterat att du förstår, respekterar och agerar inom MSB:s mandat och värdegrund.

Contractual conditions

Du som svarar på denna annons har möjligheter att bli medlem i MSB:s resursbas och förväntas vara tillgänglig för insatser. Insatserna är oftast mellan 3-12 månader, de allra flesta sex månader. Således blir det viktigt att du informerar din ordinarie arbetsgivare om ditt möjliga uppdrag med MSB. Vägen till ditt första uppdrag ser ut som följer:
1. Intervju och referenser kopplat till denna rekrytering. Vi planerar rekryteringsseminarium i Karlstad onsdag den 11 september och vid behov även tisdag den 17 september. Vänligen preliminärboka i din kalender (ersättning ges).
2. Om du blir utvald kommer du med i vår resursbas som GBV-specialist. Innan ditt första uppdrag krävs deltagande i vår introduktionsutbildning ( inklusive säkerhetskurs). Finns fortfarande platser kvar till kursen den 24-30 oktober (ersättning ges). Preliminärboka gärna även dessa dagar i kalendern.
3. Därefter är du fullvärdigt medlem i resursbasen och kan visa intresse på de förfrågningar vi erhåller från bland annat olika FN-organisationer. Blir du nominerad och utvald sker avresan normalt efter ca 2-3 veckor, beroende på hur lång tid eventuell visumansökan, medicinsk undersökning, vaccinationer och andra obligatoriska processer tar.

Vid frågor vänligen vänd dig till HR-handläggare Jens Granath, telefon 010-240 51 93 och e-post jens.granath@msb.se. Under vecka 32 och 33 svarar Verksamhetsansvarig Therese Broms på frågor, telefon 010-240 53 17 och therese.broms@msb.se

Varmt välkommen med din ansökan!
Application deadline
2019-08-21

Point of contact

Jens Granath
Jens.Granath@msb.se
0046 102405193