Miljörådgivare till vår resursbas för internationella uppdrag

Introduction

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för Miljörådgivare (Environmental Field Advisor-EFA) som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd, tidig återuppbyggnad eller katastrofriskreducering i katastrof- och konfliktkontexter. De allra flesta insatserna är i medel- och högriskländer så som till exempel Sydsudan, Mali, Syrien, Etiopien, Somalia och Venezuela vilket innebär att du som söker behöver ha en vilja och förmåga att arbeta under dessa, ofta krävande förhållanden. Uppdragen ges oftast med kort framförhållning, ca tre-fyra veckor innan avresa och längden på uppdraget är normalt sex månader men kan vara såväl kortare som längre.

Som registrerad i vår resursbas erhåller du inte bara förfrågningar om internationella jobb utan också inbjudningar till utbildningar och övningar. MSB värderar sin insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats. MSB avser att stärka resursbasen med flera miljörådgivare/EFA.

På grund av pågående pandemi så är det endast personer som är skrivna i Sverige som har möjlighet att svara på denna annons. Nyregistreringen kommer att ske löpande under annonstiden.

Duties

Miljö (och jämställdhet) är tvärgående perspektiv i MSB:s insatser, dvs. alla våra insatser ska integrera miljö- och jämställdhetsperspektivet för att bidra till goda resultat, vara i linje med svensk lagstiftning och biståndspolitik som i förlängningen ska komma befolkningen i värdlandet tillgodo.

MSB stödjer och förser aktörer med miljörådgivare både som respons till en miljökatastrof liksom vid säkerställandet av miljöintegrering i humanitära program. Syftet är att öka miljöansatsen och på så vis minimera det ekologiska fotavtrycket. Huvudsyftet för en miljörådgivare i fält är att möjliggöra en välgrundad planering genom att identifiera risker mot människor, försörjning och miljön, samt att ge specifikt riktade råd och rekommendationer om hur man hindrar eller mildrar dessa riskers effekter.

Miljörådgivarens roll kan vara allt från övergripande strategisk till mycket operativ i fält och allt där emellan. Arbetsuppgifter kan handla om exempelvis förstudie och planering, genomförande samt avslut och utvärdering, dvs. deltagande inom enstaka delar av/hela projektets insatscykel. Stödet ges oftast direkt i fält men kan ibland kombineras med support från hemmet såväl från ett huvudkontor. Vid uppdrag av mer strategisk karaktär iklär man sig ofta rollen som sektorrådgivare, för att stödja humanitära aktörer. Dock med samma syfte, att öka integreringen av miljöperspektivet i programplaneringen för högre hållbarhet.

Här är några exempel på olika typer av insatser som MSB bedriver eller stödjer där en miljörådgivare kan komma att bli aktuell:
• MSB:s har och har haft olika byggprojekt av "humanitära hubbar" i olika delar av Afrika och ofta används en miljörådgivare under delar av eller under hela projektets gång.
• UNHCR i Jordanien har genom MSB haft en person sekonderad med uppgiften att implementera miljöledningssystem samt en miljörådgivare sekonderad i en mer operativ roll som support ute i fält.
• Efter explosionen i Beirut efterfrågades olika typer av stöd från både EU och FN och MSB kunde bland annat skicka ut en miljöexpert på denna snabbinsats. Väl på plats gjordes miljöbedömningar av olika slag.Qualifications

Experience
Krav
• Minst 5 års arbetslivserfarenhet för profilen relevant område.
• Erfarenhet från humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, katastrofriskreducering eller liknande verksamhet.
• Kunskap och erfarenhet av Miljökonsekvensbedömningar (MKB), och relevanta verktyg och riktlinjer som exempelvis Rapid Environmental Assessment (REA), Flash Environmental Assessment Tool (FEAT), Multi-sector Initial Rapid Assesment (MIRA) och Environment Marker (EM).
• Erfarenhet av praktisk implementering inom relevanta tekniska arbetsområden som exempelvis avfallshantering, farliga ämnen, energi, avloppshantering och vattenförsörjning.
• Kunskap om miljöfrågor som är vanliga och relevanta i humanitär kontext.
• Flerårig erfarenhet av ansvar för miljöintegrering i ett projekt.

Meriterinade
• Kunskap om den humanitära programcykeln (HPC) och huvudsakliga humanitära finansieringsmekanismer.
• Kunskap om eller erfarenhet från nyckelaktörer inom FN, klustersystemet och den humanitära arkitekturen.
• Erfarenhet av kapacitetsutveckling för individer och organisationer.
Education
Vi förväntar oss att du har en universitetsexamen på magisternivå inom miljövetenskap, geovetenskap, ingenjörsutbildning, katastrofriskreducering eller annat relevant område. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i avsaknad av magisterexamen.

Languages
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskap i franska, arabiska, spanska, portugiskiska eller något av de övriga officiella FN-språken är meriterande.


Other requriements
Vi söker personer med starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som insatspersonal för MSB utför du ett viktigt arbete med tydlig koppling till de övergripande målen. Din insats bidrar till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa.

Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. När du blivit antagen till resursbasen behöver du delta i vår introduktionskurs, som pågår i sju dagar och inkluderar två dagars säkerhetsutbildning (ersättning utgår). Nästa planerade introduktionskurs sker den 22-28 oktober, därefter följer fler tillfällen under 2021. När du sedan rekryteras till en internationell insats behöver du även genomgå en hälsoundersökning med godkänt resultat innan avfärd. Anledningen till det senare är att vi arbetar i områden med bristande möjlighet till sjukvård.

Har du en ordinarie arbetsgivare så önskar vi att informerar denne om ditt engagemang med MSB.


Profile

Gemensamt för alla insatser är att du kommer ha många relationer exempelvis med myndigheter, chefer, kollegor, befolkningen i insatslandet och övriga samarbetspartners. Därför är det viktigt att du känner dig trygg med att:
• Etablera och upprätthålla goda relationer.
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer.
• Du är en god lagspelare och ser såväl till ditt ansvarsområde som till helheten.


Vidare vill vi att du kan:
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift och har en god pedagogisk förmåga.
• Stor flexibilitet och förmåga att arbeta i kris eller under svåra förhållanden där fokus ofta skiftar på grund av ändrade prioriteringar.

Du är en van och strukturerad rapportskrivare, mycket bekväm att arbeta med Microsoft Office.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Contractual conditions

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i tre år. Efter den perioden kommer vi att utvärdera dig och du kan bli erbjuden en förlängd registrering i form av tre nya år. Din tillgänglighet för uppdrag är ofta avgörande.
Att jobba med MSB på internationella insatser betyder att registrerade individer i resursbasen blir tillfälligt anställda av MSB. MSB betalar lön (dryga 53 000 SEK per månad) och förmånspaket till personal på internationella insatser samt tillgång till sjukvårds- och psykosocialt stöd. Om insatsen till exempel är sex månader ingår en betald hemresa medan om insatsen är ett år ingår tre betalda hemresor.

Är du intresserad av denna möjlighet, att få nya upplevelser och samtidigt bidra där det som mest behövs i världen?Hur du ansöker:
För att söka till MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto på MyPages och tryck sedan på ansökningsknappen i annonsen. Var snäll att notera: informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV som vi i ett senare skede använder när du presenteras för specifika uppdrag.

Glöm inte bort att skicka in din ansökan efter att du registrerat dig på MyPages. Detta gör du genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Vid eventuella frågor vänligen vänd dig till HR-handläggare Jens Granath, telefon 010-240 51 93 eller via e-post jens.granath@msb.se alternativt till HR-handläggare Hanna Sandström, telefon 010-240 50 73 och e-post hanna.sandstrom@msb.se.

Varmt välkommen med din ansökan!
Application deadline
2020-11-08

Point of contact

Jens Granath
Jens.Granath@msb.se
0046 102405193